Kohëmatës Online

Kohëzgjatja?

kohëmatës 1 minutë
kohëmatës 5 minuta
kohëmatës 10 minuta
kohëmatës 15 minuta
kohëmatës 20 minuta
kohëmatës 30 minuta

Cili tingull do të luhet kur të mbarojë numërimi mbrapsht?

Koha e Mbetur